Italia

19 tekstów – auto­rem jest Ita­lia.

Jeżeli już Ci zo­bojętniał dźwięk przychodzącej wi­domości sms to znaczy iż stra­ciłaś nadzieję, że on kiedy­kol­wiek napisze. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 7 czerwca 2010, 00:23

In­te­ligen­tna ko­bieta ce­ni u mężczyz­ny nie siłę mięśni, lecz umysłu. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 6 czerwca 2010, 20:44

Przeszłości już nie zmienisz, wspom­nień nie wymażesz;
przyszłości do końca nie prze­widzisz, przez­nacze­nia nie oszu­kasz, ale te­raźniej­szość możesz do­wol­nie kształto­wać, więc od­waż się być kreato­rem swo­jej rzeczywistości. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 4 czerwca 2010, 11:22

Nie od­naj­dziesz praw­dy szu­kając jej pośród kłam­stwa, a miłości w obojętnym spojrzeniu. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 3 czerwca 2010, 18:48

Choć wielu stra­ciło dla niej głowę, ona wca­le nie czuła się ich katem. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 2 czerwca 2010, 00:01

Za­bija mnie sza­rość dnia, bez­czyn­ność i ru­tyna codzienności,
więc pos­ta­nawiam: od dziś zos­taję poszu­kiwaczem nowości*

*Poszu­kiwacz no­wości (ang. no­vel­ty seeker) to ok­reśle­nie ten­den­cji do ciągłego poszu­kiwa­nia no­wych wrażeń, doz­nań, przygód i ryzyka... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 1 czerwca 2010, 11:18

Spoj­rze­nie ko­biety często mówi to cze­go nie są w sta­nie wy­powie­dzieć jej usta. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 30 maja 2010, 18:51

Słowem pieścić to dla poety pie­szczo­ta tak sub­telna i prosta
Lecz niew­rażli­wy od­bior­ca jej uro­kowi i ri­poście nie sprosta. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 26 maja 2010, 00:01

Urodą go nie zdobędzie, sek­sem nie zatrzyma
Bo to jest pożąda­na, lecz porządna dziewczyna. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 25 maja 2010, 11:27

Jest ból, który duszę od ciała od­dziela i choć ciało żyje, dusza po­woli umiera. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 24 maja 2010, 12:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Italia

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność